Historia oddziału gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
History of the Gdansk Branch of the Polish Pediatric Society

Gdański oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego liczy ponad 60 lat. Obecnie czynnych jest 280 członków, współuczestniczących w wypełnianiu statutowych zadań stowarzyszenia.
Zebrania naukowo-szkoleniowe, regularne posiedzenia członków zarządu oddziału, organizowanie zjazdów i konferencji, także o zasięgu ogólnopolskim – wszystko to sprawia, że nadal w pełni realizowana jest główna misja Towarzystwa, jaką jest pogłębianie wiedzy lekarzy stykających się z małym pacjentem.
To szczególne posłannictwo Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oddział gdański wypełniał w ciągu całego okresu działalności w sposób przynoszący mu chlubę. Działo się to za sprawą wybitnych lekarzy, przekazujących swą wiedzę i doświadczenie kolegom, wspierających ich w pokonywaniu codziennych problemów tak związanych ściśle z materią zawodu lekarza-pediatry, jak i innej natury – choćby trudności proceduralnych i administracyjnych.
Wymienić tu trzeba zwłaszcza wielce zasłużonych dla oddziału gdańskiego PTP profesorów: Kazimierza Erecińskiego, Klementynę Świcową, Marię Kamińską, Marię Korzon. Ich wkład w działalność trudny jest do przecenienia.


Jednym z wybitnych lekarzy a zarazem przewodniczącym gdańskiego oddziału PTP, był prof. Kazimierz Ereciński ( 1906- 1980). W latach 1945- 1951. pracował jako adiunkt w Klinice Dziecięcej Uniwersytetu Łódzkiego. W 1951 r. otrzymał nominację Ministerstwa Zdrowia na stanowisko kierownika nowo kreowanej II Katedry Pediatrii AM w Gdańsku. W dniu 01 listopada 1953 r. objął kierownictwo I Kliniki Chorób Dzieci i funkcję tę pełnił do końca swej aktywności zawodowej. Przeszedł na emeryturę w 1976 r. Był od początku swojej pracy członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w okresie łódzkim działalności pełnił funkcję sekretarza, potem wiceprzewodniczącego tamtejszego oddziału, w Gdańsku zaś był przewodniczącym oddziału.


Drugą niezwykłą osobowością była prof. Klementyna Świcowa (1914 – 1993). Od 1969 r. objęła kierownictwo II Kliniki Chorób Dzieci, od 1976 r. została mianowana kierownikiem I Kliniki Chorób Dzieci. Przeszła na emeryturę w 1984 r. Poza przewodniczeniem w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym oddziałowi gdańskiemu, należy wymienić udział w Polskim Czerwonym Krzyżu, Polskim Towarzystwie Lekarskim, Polskim Towarzystwie Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
Profesor Maria Kamińska (1922 r. - 2005 r.) zapisała się szczególnie w pamięci członków gdańskiego oddziału PTP. W 1950 r. została zatrudniona jako młodszy asystent w I Klinice Chorób Dzieci AMG, kierowanej przez wybitnego pediatrę prof. Henryka Brokmana. W Klinice tej pracowała 27 lat. W roku 1970 została powołana na stanowisko kierownika Zakładu Propedeutyki Pediatrii. W 1977 r. objęła kierownictwo II Kliniki Chorób Dzieci AMG i kierowała nią aż do przejścia na emeryturę w 1992 r.
Pani Profesor szczególną wagę przykładała do nauczania, tak studentów, jak i lekarzy. Wykształciła wielu pediatrów, była promotorem wielu przewodów doktorskich i opiekunem prac habilitacyjnych. Od 1976 r. przez wiele lat sprawowała funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie pediatrii dla województwa elbląskiego. Do uczniów prof. Marii Kamińskiej należały m. in. profesorowie: Maria Korzon, Anna Balcerska, Barbara Kamińska. Była wieloletnią przewodniczącą Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Okres ten charakteryzuje się intensywną działalnością w zakresie kształcenia pediatrów, zwłaszcza poprzez regularne, comiesięczne posiedzenia naukowo-szkoleniowe, organizowane dla członków PTP.


W roku 1992 kierownictwo Kliniki, przejęła profesor Maria Korzon, kolejny w historii PTP Prezes o/gdańskiego PTP. Do 2007 r. pod kierunkiem prof. Korzon zorganizowano 24-ty Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (1995r.), IV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (2005r.). Prof. Maria Korzon była m.in. Konsultantem Wojewódzkimi Pediatrii, Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkiem wielu Towarzystw: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, SJOP, Prezesem oddziału gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkiem Komitetów Redakcyjnych wielu czasopism naukowych. Funkcję Przewodniczącej o/gdańskiego PTP Pani Prof. Maria Korzon piastowała do 2015 r.


W 2015 r. członkowie gdańskiego oddziału PTP na funkcję Prezesa wybrali następczynię Pani Prof. M. Korzon, Prof. Barbarę Kamińską, wychowankę Kliniki od 1970 r., specjaliście pediatrii, gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej. W 2008 r. powierzono Jej funkcje Kierownika Kliniki. Klinika wkroczyła również na nowe tory działalności naukowej i leczniczej, które są dalszym etapem rozwoju w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej i żywienia dzieci. Działalność dydaktyczna lekarzy z Klinik Pediatrycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ośrodków szpitalnych i terenowych ma za szczególne zadanie kształcenie nowej kadry pediatrów, rezydentów i przekazywanie wiedzy we wszystkich dziedzinach naszej specjalności przez autorytety i wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Na zebraniach organizowanych co dwa miesiące Młodzi Lekarze, rezydenci zorganizowani w Sekcji naszego Towarzystwa, mają możliwość podzielenia się swoimi pierwszymi doświadczeniami. Nasze spotkania organizujemy również przy współudziale innych Towarzystw Naukowych, nie tylko w dziedzinie pediatrii. Pani Prof. Barbara Kamińska przez kilka kadencji była członkiem Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego


Wśród naszych członków, Pani Prof. Maria Korzon i Pani Prof. Barbara Kamińska są Honorowymi Członkami PTP, wielu kolegów to odznaczeni Medalem im. Profesora Brudzińskiego, najwyższym odznaczeniem PTP, Różą Pediatrii, Oskarem Pediatrii (statuetka nadawana przez Prezesa PTP). Ponadto bardzo wielu lekarzy, aktywnych członków naszego oddziału otrzymało Honorowe Dyplomy PTP.


Prof. dr hab. Barbara Kamińska, Prezes o/ gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego


© Polskie Towarzystwo Pediatryczne - Oddział Gdański
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci 80-803 Gdańsk ul.Nowe Ogrody 1/6 tel/fax:587640266